„Wykonanie remontu nawierzchni alejki cmentarnej przy kwaterach 53-57 a R-1 oraz od R-5 do R-2 na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 75-724 Koszalin, ul. Komunalna
 • Telefon/fax: tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
 • Data zamieszczenia: 2020-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5
  75-724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
  REGON: 33025398400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie remontu nawierzchni alejki cmentarnej przy kwaterach 53-57 a R-1 oraz od R-5 do R-2 na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni alejki cmentarnej przy kwaterach 53-57 a R-1 oraz od R-5 do R-2 na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44. 2. Zakres rzeczowy robót obejmuje: Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontu nawierzchni alejek cmentarnych położonych na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44 według przedmiaru robót ujętych w kosztorysie nakładczym: 3. Informacje dla Wykonawców 1. Podczas trwania robót na terenie Cmentarza Komunalnego będzie odbywał się ruch kołowy i pieszy związany z charakterem pracy. 2. Płatność za roboty budowlane będzie realizowana w 2020 roku 3. Wszystkie materiały budowlane są scedowane na Wykonawcę. 4. Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli środki które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowania całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 2.Zgłoszenia na piśmie zamawiającemu zakończenia robót potwierdzone przez inspektora nadzoru nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia. 3.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty wykonane w ramach przedmiotu Umowy. Okres gwarancji za wady fizyczne i prawne wynosi co najmniej 36 miesięcy od dnia wykonania usługi. Rękojmia za wady obejmuje okres 5 lat. 4.W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych wad ujawnionych. 5.O zauważonych wadach Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. 6.Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 7.Zakres robót podany w przedmiarze robót może ulec zmianie. 8.Rozliczenie faktycznie wykonanego zakresu robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy. 9.Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zapewnić warunki bezpieczeństwa w ruchu pieszych. 10.Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez większych uciążliwości dla funkcjonowania ruchu wewnętrznego. 11.Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić teren robót do stanu pierwotnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną